District Court Maharashtra Recruitment 2018 For 8921 Posts

District Court Maharashtra Recruitment 2018 For 8921 Posts

अंतिम तारिक 10th April 2018

लघुलेखक-१०१३

• कनिष्ठ लिपिक-४७३८

• शिपाई/हमाल- ३१७०


• मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय – ३१०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - २
कनिष्ठ लिपिक – १५०
शिपाई – १५८

• लघुवाद न्यायालय, मुंबई – २४६

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - १२
कनिष्ठ लिपिक – १४४
शिपाई – ९०

• मुंबई - २४६ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - १२
कनिष्ठ लिपिक – १५०
शिपाई – ८४

• अहमदनगर - ४९० जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ५८
कनिष्ठ लिपिक – २८८
शिपाई – १४४

• अकोला - १८२ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३६
कनिष्ठ लिपिक – ७४
शिपाई – ७२

• अमरावती – २४६

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३०
कनिष्ठ लिपिक – १२०
शिपाई – ९६

• औरंगाबाद - ४५८ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - ८८
कनिष्ठ लिपिक – २२४
शिपाई – १४६

• बीड - १८७ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १५
कनिष्ठ लिपिक – ९५
शिपाई – ७७

• भंडारा – २१८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २६
कनिष्ठ लिपिक – १३०
शिपाई – ६२

• बुलढाणा – १३८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १७
कनिष्ठ लिपिक – ४६
शिपाई – ७५

• चंद्रपूर – २४०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ४५
कनिष्ठ लिपिक – १०७
शिपाई – ८८

• गडचिरोली – ९६

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १०
कनिष्ठ लिपिक – ५४
शिपाई – ३२

• गोंदिया – १४०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १८
कनिष्ठ लिपिक – ८२
शिपाई – ४०

• कोल्हापूर – २५८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३६
कनिष्ठ लिपिक – ११०
शिपाई – ११२

• परभणी - २०० जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १४
कनिष्ठ लिपिक – १००
शिपाई/हमाल – ८६

• जालना – १८४ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३०
कनिष्ठ लिपिक – १०४
शिपाई/पहारेकरी - ५०

• नांदेड – २८४

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २६
कनिष्ठ लिपिक – १४४
शिपाई – ११४

• लातूर - २३८ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २८
कनिष्ठ लिपिक – १०४
शिपाई/हमाल – १०६

• नंदुरबार - ७६ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ६
कनिष्ठ लिपिक - ५०
शिपाई – २०

• जळगाव – ३४० जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - १० 
कनिष्ठ लिपिक - २१०
शिपाई – १२०

• उस्मानाबाद – १८०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २०
कनिष्ठ लिपिक – १००
शिपाई – ६०

• धुळे - १०८ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – १३
कनिष्ठ लिपिक – ५२
शिपाई – ४३

• नागपूर – ३५६ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - २४
कनिष्ठ लिपिक – १७२
शिपाई – १६०

• वर्धा – ३०८ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ४२
कनिष्ठ लिपिक – १७६
शिपाई – ९०

• यवतमाळ - ३२८ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - १२
कनिष्ठ लिपिक - १७०
शिपाई - १४६

• नाशिक - २३६ जागा

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - २२
कनिष्ठ लिपिक- १३०
शिपाई/पहारेकरी – ८४

• पुणे – ६४३

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ११५
कनिष्ठ लिपिक – ३७८
शिपाई – १५०

• रायगड - अलिबाग – २३४

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २०
कनिष्ठ लिपिक – १३६
शिपाई – ७८

• रत्नागिरी – २२०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – २०
कनिष्ठ लिपिक – १३०
शिपाई – ७०

• सांगली – २६८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - ३२
कनिष्ठ लिपिक – १२८
शिपाई – १०८

• सातारा – ३००

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३२
कनिष्ठ लिपिक – १७८
शिपाई – ९०

• सिंधुदुर्ग – ७२

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - १२
कनिष्ठ लिपिक – ४०
शिपाई – २०

• सोलापूर – २७०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ५०
कनिष्ठ लिपिक – १२८
शिपाई – ९२

• ठाणे – ४४७

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ४६
कनिष्ठ लिपिक – २५४
शिपाई – १४६

• वर्धा – ३०८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ४२
कनिष्ठ लिपिक – १७६
शिपाई – ९०

• वाशिम – १४८

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) – ३०
कनिष्ठ लिपिक – ६६
शिपाई – ५२

• दिव – ४
शिपाई – ४

• दमण – १२
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - २
कनिष्ठ लिपिक – ६
शिपाई – ४

• सिल्वासा – १०
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - २
कनिष्ठ लिपिक – ८

• शैक्षणिक पात्रता -

निम्नश्रेणी लघुलेखक - १० वी उत्तीर्ण, लघुलेखन १०० श.प्र.मि, इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. व मराठी ३० श.प्र.मि. आणि एमएस-सीआयटी आवश्यक 

कनिष्ठ लिपिक - १० वी उत्तीर्ण, इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. व मराठी ३० श.प्र.मि. आणि एमएस-सीआयटी आवश्यक 

शिपाई/ हमाल/पहारेकरी - ७ वी उत्तीर्ण व चांगली शरीरयष्टी आवश्यक

• वयोमर्यादा – २८ मार्च २०१८ रोजी १८ ते ३८ वर्षे (अनुसूचित जाती, जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

• परीक्षा – ६ मे २०१८

• ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १० एप्रिल २०१८

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------