भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात ४ जागा

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात ४ जागा

अंतिम तारिक 30th November 2017

शैक्षणिक अर्हता : कॉम्प्युटर सायन्स/ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मधील बी.ई / बी.टेक.

अनुभव : संगणकीय अनुभव.

अंतिम तारीख : ३० नोव्हेंबर २०१७

अधिक माहिती :http://nhai.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध.